سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۵۴ ـ اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام بر طبق ماده ۴۸قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید که‌صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانکاران گذارده‌خواهد شد. هرگاه دعوای مربوط به بستانکاری در موقع تقسیم‌موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی که برای او منظور شده‌ کنار گذارده می‌شود و همچنین بستانکارانی که طلب آنها موجل ‌است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنکه برای‌ برگشت فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده