سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۶۳ ـ در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره ۲ ماده ۲۳ قانون ‌اداره تصفیه نکات زیر رعایت می شود:
۱ـ بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی شوند مع‌ذلک هرگاه‌اداره مقتضی بداند ممکن است بوسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده ‌باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.
۲- در هر موقع بدون هیچ‌گونه شرطی ممکن است خواه از طریق‌ عادی یا بطور مزایده اقدام به فروش اموال ورشکسته به عمل آید.مهلتی که برای پرداخت بها مال داده می شود نباید از سه ماه تجاوزکند. در صورت نبودن خریدار به بها ارزیابی شده اقدام به مزایده‌مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش ‌آن خواهد نمود.
۳- تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون به عمل‌آمده و سند عدم کفایت دارایی صادر می شود ولی صورت تقسیم‌ برای مراجعه اشخاص ذینفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم‌ موقت سهام نیز به عمل نخواهد آمد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده