سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۵۶ ـ صورت تقسیم به ترتیب زیر تنظیم می‌شود: قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن بدست‌می‌آید قید گردیده و هزینه که از بابت اداره کردن و فروش آن به عمل‌آمده ذکر خواهد شد. این‌گونه هزینه‌ها از حاصل فروش کسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه‌دار مازاد آن به حساب عمومی وجوه‌حاصله نقل خواهد شد. هرگاه وجه حاصل فروش کافی برای تادیه ‌طلب بستانکار وثیقه‌دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه ‌پنجم مذکور در ماده ۵۷ قانون ذکر خواهد شد. از حاصل کل دارایی ‌بدوا هزینه‌های ورشکستگی و هزینه امور ورشکستگی کسر گردیده‌ و بقیه بین اشخاص مذکور در برگ صورت طبقه‌بندی بستانکاران ‌تقسیم خواهد شد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده