سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۶ ـ در آخر هر ماه باید خلاصه حسابهای دفتر کل با قید شماره‌حساب مربوطه به دفتر آزمایش ماهیانه نقل گردیده و رئیس اداره و حسابدار وقت زیر آن را امضا نمایند. دفتر آزمایش باید موافقت بین‌ مندرجات دفتر صندوق و دفتر کل و موافقت بین موجودی نقدی‌صندوق و دفتر کل را نشان دهد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده