سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت احوال

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 23- در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد :
1- محل ، روز ، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.
2- نام ونام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت در گذشته.
3- علت فوت در صورتی که مشخص باشد.
4- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.
5- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام کننده.
6- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.
7- نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور ثبت احوال و اثر مهر.
8- شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.
9- محل توضیحات ( اصلاحی 18/10/63 ).


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده