سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت احوال

قانون ثبت احوال

فصل اول – کلیات
 

فصل دوم – اسناد و مدارک ثبت احوال
 

فصل سوم – ثبت ولادت

فصل چهارم – ثبت وفات
 

فصل پنجم – ازدواج و طلاق
                              

فصل ششم – صدور شناسنامه
 

فصل هفتم – صدور کارت شناسائی
 

فصل هشتم – نام خانوادگی
 

فصل نهم – تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقای
 

فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون
 

فصل یازدهم – مقررات کیفری