سامانه جستجو قوانین
قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری

قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری

فصل اول ـ   اختراعات

فصل دوم ـ    طرحهاي صنعتي

فصل سوم ـ   علائم‌، علائم جمعي و نامهاي تجاري

فصل چهارم ـ     مقررات عمومي