سامانه جستجو قوانین
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش اول- تشكيلات

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

دوم- دستور موقت

سوم- رسیدگی و صدور رأی

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی

بخش سوم- اعاده دادرسی

بخش چهارم- اجرای احکام

بخش پنجم- سایر مقررات