سامانه جستجو قوانین
قانون تجارت الكترونيك
باب اول – مقررات عمومی

 
مبحث اول- در كليات

 
فصل اول- قلمرو و شمول قانون
 
فصل دوم – تعريف
 
فصل سوم – تفسير قانون 
 
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصي 
 
مبحث دوم- در احكام «داده‌پيام» 

-نوشته، امضاء اصل
 
مبحث سوم- «داده‌پيام» مطمئن

 
فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن 
 
فصل دوم – پذيرش، ارزش اثباتي و آتار سابقه و امضای الكترونيكي مطمئن
 
مبحث چهارم- مبادله «داده‌پيام»

 
فصل اول- اعتبار قانوني ارجاع در «داده‌پيام»، عقد و اراده طرفين
 
فصل دوم- انتساب «داده‌پيام»
 
فصل سوم- تصديق دريافت
 
فصل چهارم- زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام»
 
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي 
(Certification Service Provider)

 
باب سوم- در قواعد مختلف

 
مبحث اول- حمايت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكي 
 
فصل اول- حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)
 
فصل دوم- در قواعد تبليغ- (M arketing)
 
فصل سوم- حمايت از «داده‌پيام»های شخصي
(حمايت از داده- Data Protection)
 
مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي
 
فصل دوم- حمايت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
 
فصل سوم- حمايت از علائم تجاری (Trade Names)
 
باب چهارم – جرايم و مجازات‌ها

 
مبحث اول- كلاهبرداری كامپيوتری
 
مبحث دوم- جعل كامپيوتري
 
مبحث سوم- نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك
 
فصل اول- نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ 
 
فصل دوم- نقض حمايت از «داده‌پيام»های شخصي/ حمايت از داده
 
مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پيام» در بسترمبادلات الكترونيكي
 
فصل اول-نقض حق مؤلف
 
فصل دوم- نقض اسرار تجاری
 
فصل سوم- نقض علايم تجاری
 
فصل چهارم- ساير
 
باب پنجم- جبران خسارت

 
باب ششم- متفرقه

 

قانون تجارت الكترونيك

باب اول – مقررات عمومی

مبحث اول- در كليات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

فصل دوم – تعريف

فصل سوم – تفسير قانون 

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصي 

مبحث دوم- در احكام «داده‌پيام» 

-نوشته، امضاء اصل

مبحث سوم- «داده‌پيام» مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن 

فصل دوم – پذيرش، ارزش اثباتي و آتار سابقه و امضای الكترونيكي مطمئن

مبحث چهارم- مبادله «داده‌پيام»

فصل اول- اعتبار قانوني ارجاع در «داده‌پيام»، عقد و اراده طرفين

فصل دوم- انتساب «داده‌پيام»

فصل سوم- تصديق دريافت

فصل چهارم- زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام»

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي 
(Certification Service Provider)

باب سوم- در قواعد مختلف

مبحث اول- حمايت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكي 

فصل اول- حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)

فصل دوم- در قواعد تبليغ- (M arketing)

فصل سوم- حمايت از «داده‌پيام»های شخصي
(حمايت از داده- Data Protection)

مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل دوم- حمايت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

فصل سوم- حمايت از علائم تجاری (Trade Names)

باب چهارم – جرايم و مجازات‌ها

مبحث اول- كلاهبرداری كامپيوتری

مبحث دوم- جعل كامپيوتري

مبحث سوم- نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك

فصل اول- نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ 

فصل دوم- نقض حمايت از «داده‌پيام»های شخصي/ حمايت از داده

مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پيام» در بسترمبادلات الكترونيكي

فصل اول-نقض حق مؤلف

فصل دوم- نقض اسرار تجاری

فصل سوم- نقض علايم تجاری

فصل چهارم- ساير

باب پنجم- جبران خسارت

باب ششم- متفرقه