سامانه جستجو قوانین
قانون تامین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات

قانون تامین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات

فصل اول - تعاریف – کلیات

 
  فصل دوم - منابع درآمد - مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

 فصل سوم - مقــرات مالـی 

  فصل چهارم حوادث و بیماریها و بارداری

 فصل پنجم - از کـارافتـادگـی

 فصل ششم - بـازنشستـگی

 فصل هفتم - مــرگ

 فصل هشتم -  ازدواج و عائله‌مندی

 فصل نهم - مقررات کلی راجع به کمکها

 فصل دهم - تخلفات ـ مقررات کیفری

 فصل یازدهم - مقـررات مختلف