سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 10 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات
که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و‌همچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و
مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به شرکت منتقل می‌شود و
نیز دیون و تعهدات‌شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و
تلگراف و تلفن به عهده شرکت خواهد بود.
‌

تبصره 1 - در مورد اراضی و املاکی که به موجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردد‌در صورتی که سند مالکیت به نام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کل‌اسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک به نام شرکت ثبت خواهد نمود. ‌

تبصره 2 - شرکت مکلف است اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات مربوط به مخابرات را که به موجب این قانون به شرکت مزبور منتقل می‌شود‌به وسیله کارشناسان خود با توجه به قیمت روز ارزیابی و پس از تصویب مجمع عمومی جزء دارایی شرکت منظور نماید. ‌


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده