سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 11 - کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و
تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و‌موافقت وزیر پست و تلگراف
و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت مزبور به
تصویب نرسیده و به موقع اجراء‌گذارده نشده از مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی
قبلی استفاده خواهند نمود.
‌

آیین‌نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود. ‌


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده