سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 12 - هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون برای ایجاد مراکز
تلفنی و یا تأسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم‌احتیاج مربوط به
وظایف اصلی شرکت نیازمند به تصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق به
دیگری باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه‌عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر
اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.
‌

تبصره - هیأت سه نفری موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و‌دادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود. ‌


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده