سامانه جستجو قوانین
قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 13 - شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون در صورت لزوم و احتیاج
می‌توانند در طول شاهراه‌ها و معابر عمومی به نصب وسایل‌مخابراتی اقدام نمایند و
نیز می‌توانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی تا
آنجایی که موجب زیان و خرابی سلب‌استفاده متعارف از املاک مذکور نشود به منظور نصب
وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلهای ارتباطی
استفاده‌نمایند در مورد حفاری مسیر کابلها قبلاً باید موافقت وزارت راه یا شهرداری
جلب شود.
‌

در صورتی که مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق‌الذکر باشد‌شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به شرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت‌مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت. ‌

تبصره 1 - در اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوایی قرار می‌گیرند در صورتی که بر اثر عبور و یا‌نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده 12 این‌قانون جبران نمایند. ‌

تبصره 2 - شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاه‌های خود را در مرکز و شهرستانها با تأیید وزارت پست و‌تلگراف و تلفن پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای مربوط اعلام نماید شهرداریها مکلفند طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران پروانه‌های‌ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند. ‌

تبصره 3 - در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تقاضای شرکت مراجع اجرایی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب‌پروانه اقدام و عمل خواهند کرد. ‌

تبصره 4 - در صورتی که در مسیر خطوط ارتباطی هوایی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت می‌تواند در‌صورت عدم توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون اقدام نماید. ‌


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده