سامانه جستجو قوانین
قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 14 - اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به مواد 2 و 3 این قانون بدون موافقت
وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و‌توسعه و بهره‌برداری شبکه‌های
مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند به
درخواست وزارت پست و‌تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره‌برداری آن
جلوگیری نمایند.
‌

تبصره 1 - هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود‌و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد. ‌

در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو می‌شود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته‌خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آیین‌نامه‌ای که از طرف شرکت تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین می‌گردد. ‌

تبصره 2 - هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول‌به او کتباً اخطار می‌شود و برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواهد‌بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید یک هزار ریال بپردازد. ‌

تبصره 3 - در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در تبصره‌های 1 و 2 از مأموران شرکت بوده باشد به انفصال موقت تا یک سال از خدمت شرکت‌و یا دولت محکوم خواهد شد. ‌


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده