سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون پولی و بانکی کشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 17 –

‌الف - مجمع عمومی بانک از وزیر دارایی - وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود.‌ریاست مجمع عموی بانک با وزیر دارایی است.

ب - اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.

ج - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

1 - رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.

2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار.

3 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.

4 - انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر دارایی.

5 - سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

‌د - جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران به دعوت وزیر دارایی تشکیل خواهد شد.

ه - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی‌ایران ضروری خواهد بود.

‌و - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده