سامانه جستجو قوانین
قانون پولی و بانکی کشور

قانون پولی و بانکی کشور

‌قسمت اول – پول

‌قسمت دوم - بانک مرکزی ایران

‌فصل اول – کلیات

‌فصل دوم - وظایف و اختیارات

‌فصل سوم – ارکان

‌بخش اول - مجمع عمومی
‌

‌بخش دوم - شورای پول و اعتبار
‌

‌بخش سوم - هیأت عامل
‌

‌بخش چهارم - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
‌

‌بخش پنجم - هیأت نظار
‌

‌فصل چهارم - مقررات عمومی
‌

‌قسمت سوم – بانکداری

‌فصل اول - شرائط تأسیس بانک

فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانکها
‌

‌فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها

‌فصل چهارم - مقررات کیفری و انتظامی
‌