قانون پولی و بانکی کشور
سامانه جستجو قوانین

جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون پولی و بانکی کشور

‌قسمت اول – پول

‌قسمت دوم - بانک مرکزی ایران

‌فصل اول – کلیات

‌فصل دوم - وظایف و اختیارات

‌فصل سوم – ارکان

‌بخش اول - مجمع عمومی ‌

‌بخش دوم - شورای پول و اعتبار ‌

‌بخش سوم - هیأت عامل ‌

‌بخش چهارم - هیأت نظارت اندوخته اسکناس ‌

‌بخش پنجم - هیأت نظار ‌

‌فصل چهارم - مقررات عمومی ‌

‌قسمت سوم – بانکداری

‌فصل اول - شرائط تأسیس بانک

فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانکها ‌

‌فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها

‌فصل چهارم - مقررات کیفری و انتظامی ‌