سامانه جستجو قوانین
قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 4- (مصوب 31/4/1365) 

ماده 154 اصلاحی – دادگاهها وادارات ثبت اسناد واملاك باید طبق نقشه تفكیكی كه به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز وتفكیك كلیه اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آنها اقدام نمایند وشهرداریها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظریه كتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند درغیر اینصورت دادگاهها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفكیك راسا اقدام خواهند نمود . 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده