سامانه جستجو قوانین
قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 3- (اصلاحی 21/6/1370) هرگاه تعداد متصرفین در یك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می شود كه با دریافت هزینه كارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از كارشناسان وخبرگان ثبتی حدودكلی پلاك را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید . 

نحوه تعیین كارشناس یا هیات كارشناسی و هزینه های متعلقه وارجاع كار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . 

تبصره – در هر مورد كه در اجرای موارد مذكور دراین قانون نیاز به تكلیف یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود . 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده