سامانه جستجو قوانین
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

فصل اول – تعاریف

فصل دوم – حفاظت و بهره‌برداری

فصل سوم – عوارض

فصل چهارم – سازمان و مقررات مالی

فصل پنجم – تبدیل و واگذاری

فصل ششم – جرایم و مجازاتها

فصل هفتم – مقررات مختلفه