سامانه جستجو قوانین
قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر

فصل - اول کلیات

‌فصل دوم - میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن

‌فصل سوم - در تنظیم اجاره‌نامه

‌فصل چهارم - موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

‌فصل پنجم - حق کسب یا پیشه یا تجارت

‌فصل ششم – تعمیرات