سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون داوری تجاری بین المللی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
‌ماده 31- ختم رسیدگی
‌رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور "‌داور" در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1 - استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و "‌داور" برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز‌نماید.
2 - عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص "‌داور".
3 - توافق طرفین در ختم رسیدگی

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده