سامانه جستجو قوانین
قانون داوری تجاری بین المللی

قانون داوری تجاری بین المللی

فصل اول - مقررات عمومی
‌

‌فصل دوم - موافقتنامه داوری

‌فصل سوم - ترکیب هیات داوری

‌فصل چهارم - صلاحیت "‌داور"

‌فصل پنجم - نحوه رسیدگی داوری

‌فصل ششم - ختم رسیدگی و صدور رای

‌فصل هفتم - اعتراض به رای

‌فصل هشتم - اجرای رای

‌فصل نهم - سایر مقررات