سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

الف) ساختار و تشکیلات:

ب) برنامه کشیک:

پ) میزان و نحوه پرداخت حق کشیک:

ت) سایر مقررات: