سامانه جستجو قوانین
قانون اساسي

قانون اساسي

فصل اول: اصول کلی

فصل دوم ‎: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

فصل سوم: حقوق ملت

فصل چهارم ‎: اقتصاد و امور مالی

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

فصل ششم : قوه مقننه

مبحث اول- مجلس شورای اسلامی

فصل هفتم: شوراها

فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری

فصل نهم ‎: قوه مجریه

مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء

مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فصل دهم ‎: سیاست خارجی

فصل یازدهم: قوه قضائیه

فصل دوازدهم ‎: صدا و سیما

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی