سامانه جستجو قوانین
قانون امور حسبی

تاريخ تصويب : 1319/04/02

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

تاريخ تصويب : ۱۳۹۵/۸/۲۲

قانون شوراهاي حل اختلاف

تاريخ تصويب : 1394/10/19

قانون ماليات بر ارزش افزوده

تاريخ تصويب :

قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهای تولیدی و افزايش منابع مالي و کارایی بانكها

تاريخ تصويب : 1386/04/25

قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي

تاريخ تصويب : 1383/10/22

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران

تاريخ تصويب : 1384/09/02

قانون مبارزه با پولشویی

تاريخ تصويب : 1386/11/17

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

تاريخ تصويب : 1395/06/08

‌قانون مطبوعات

تاريخ تصويب : ١٣٧٩/0١/٣٠

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

تاريخ تصويب : 1394/04/07

قانون كار

تاريخ تصويب : 1337/12/26

قانون حمایت خانواده

تاريخ تصويب : 1391/12/09

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

تاريخ تصويب : 1380/12/19

قانون جرایم رایانه ای

تاريخ تصويب : 1388/03/20