سامانه جستجو قوانین
قانون تسهیل ازدواج جوانان

تاريخ تصويب : 1384/09/27

قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی ‌

تاريخ تصويب : 1380/03/27

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)

تاريخ تصويب : 1385/02/31

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاريخ تصويب : 1390/09/20

قانون داوری تجاری بین المللی

تاريخ تصويب : 1376/06/26

قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)

تاريخ تصويب : 10/6/1362

آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی

تاريخ تصويب : 1362/10/14

قانون پولی و بانکی کشور

تاريخ تصويب : 1351/04/18

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

تاريخ تصويب : 1348/10/11

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

تاريخ تصويب : 1379/10/04

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاريخ تصويب : 1387/06/11

قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

تاريخ تصويب : 1350/03/29

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

تاريخ تصويب : 1395/05/24

قانون صدور چك

تاريخ تصويب : ۱۳۸۲٫۶٫۲

قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها

تاريخ تصويب : 1376/03/11